Ook in 2023 en 2024 blijven de provincie Utrecht en de Utrechtse natuur- en landbouworganisaties nauw samenwerken om meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in waardoor het voor boeren nog makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken. Om de samenwerking te bekrachtigen, overhandigde gedeputeerde Mirjam Sterk op 8 september de beschikking van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Fase 2’ aan vertegenwoordigers van LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Samenwerken aan een leefbaar platteland

Sinds 2019 werken Utrechtse natuur- en landbouworganisaties op regionaal niveau samen aan een leefbaar platteland. De partijen willen een meer solide verdienmodel voor boeren creëren, dat gebaseerd is op een natuurinclusieve bedrijfsvoering. “Juist in deze tijd is het goed om samen met gebiedspartners te kijken naar de mogelijkheden en te werken aan oplossingen voor alle vraagstukken in het landelijk gebied,” aldus Jeroen van Wijk, voorzitter LTO Noord.

Om dit te bereiken, heeft de provincie besloten om na de eerste fase ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ (DLmN) ook de tweede fase mogelijk te maken. Een mooie stap volgens gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “In deze fase wordt samen met boeren gewerkt aan duurzame bedrijfsplannen. In drie gebieden worden voorstellen gemaakt voor de verbetering van de biodiversiteit en er worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld om landbouw met meer natuur ook voor grote groepen bedrijven financieel aantrekkelijk te maken. Op die manier houden we het platteland leefbaar, voor zowel de natuur als de boeren.”

Josja Veraart, Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht: “De natuurinclusieve route heeft veel voordelen voor zowel de boer als de natuur, omdat het bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit en leidt tot duurzame verdienmodellen. In feite slaan we twee vliegen in één klap. Het is alleen niet zo simpel om dit voor elkaar te krijgen, er zijn nog heel veel uitdagingen. Het is belangrijk dat we onze gezamenlijke kennis en energie bundelen om te komen tot mooie resultaten.”

De overhandiging

Op 8 september overhandigde gedeputeerde Mirjam Sterk op het bedrijf van familie van Schalkwijk de beschikking aan de stuurgroep Duurzame Landbouw met Natuur, vertegenwoordigd door Josja Veraart (voorzitter DLmN) en Jeroen van Wijk (voorzitter LTO Noord Utrecht). Het actieplan is een belangrijk onderdeel van de Samenwerkingsagenda Landbouw (2019) en de Landbouwvisie 2018 van Provincie Utrecht.

De familie van Schalkwijk (www.bloemenweidemelk.nl/) is deelnemer aan het project ‘duurzame bedrijfsplannen’, een onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Het bedrijf werkt aan natuurinclusief boeren door het aantal stuks vee per hectare te verlagen en gewasopbrengsten met bodemverbetering te verhogen. Daarnaast hebben zij voederbomen voor de koeien en noten en bessen voor consumenten geplaatst.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt gewerkt aan slimme maatregelen die bijdragen aan een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. De maatregelen versterken biodiversiteit en spelen tegelijkertijd een rol in het verbeteren van de bedrijfsvoering, natuurwaarden nemen toe en bedrijven krijgen een sterker toekomstperspectief.

“In de tweede fase twee zetten we in op duurzame bedrijfsplannen, zodat boeren weloverwogen keuzes kunnen maken. We adviseren hen bijvoorbeeld over andere bemesting, bodemmanagement of over het scheiden van mest. Ook gaan we verder met de verdienmodellen, zo willen we gaan doorrekenen wat het financieel betekent als boeren duurzamer gaan boeren,” aldus Hugo Spitzen, trajectmanager DLmN.