BESCHRIJVING

Een plas-dras is een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Op plasdras percelenkunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms honderden weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee groot. Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers. Het plas-draspakket bestaat uit een vooraf afgesproken stuk van een perceel dat onder water staat. Het betreft vaak een afgedopte greppel die onder water wordt gezet. Deze kleinschalige greppelplas-dras is gericht op het ontwikkelen van specifieke plas-dras condities langs greppels en slootjes. De kracht van een greppelplas-dras is het feit dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte wordt geïnundeerd, wat tevens een variatie in de perceelsvegetatie geeft. Bij een greppelplas-dras zullen in de kuikenfase veel weidevogelgezinnen gebruik maken van deze waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een gunstige foerageerlocatie vormt. De periode waarin een deel van het perceel onder water staat loopt van 15 februari tot en met 15 juni. In deze periode staat op het stuk waarop de plas-dras is afgesloten steeds minimaal op 60% van de oppervlakte een waterlaag van minimaal 5 cm, zodat het overige deel van de plas-dras drassig zal worden. Aan het eind van de plas-drasperiode zal het perceel droogvallen, waarna het perceel zich kan herstellen, of weer opnieuw kan worden ingezaaid.

PAKKETVOORWAARDEN

  • De plas-dras moet voor 1 maart vol zijn. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een plas-draspomp op zonne-energie bestaat de kans, in verband met de zwakke zon, dat de plas-dras eerst met een trekker of benzinepomp moeten worden volgepompt. De einddatum staat standaard op 15 juni, deze datum kan verlengd worden. Als de vrijwilligers constateren dat er geen vogels meer zijn kan de grondgebruiker vanaf 15 juni de plas-dras laten opdrogen.
  • Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water tussen 15 februari en 15 juni minimaal 5 en maximaal 20 cm diep, wanneer het water dieper is trekt dit minder wenselijke vogels aan zoals ganzen en zwanen.
  • Er wordt op de beheereenheid voor en tijdens de aanwezigheid van de plas-dras geen mest uitgereden.
  • Kieviten houden van een open grasstructuur waarbij ze zicht hebben op de omgeving. De groei van het gras in de plas-dras wordt vertraagd door het water en minder meststoffen. Het is wenselijk om in de winter een rand van 4-6 m rondom de plas-dras niet te bemesten. Een open grasstructuur is ideaal voor het zoeken van voedsel en geeft dekking tegen predatie.
  • Voor de groei van het gras is het wenselijk om het gras zo kort mogelijk te maken, voor het opzetten van de plas-dras.
  • Het is niet toegestaan de plas-dras in één keer leeg te laten lopen in de sloot. Zet aan het eind van de periode de pomp uit en laat het water inzijgen in de bodem.

BEHEER EN BRUIKLEEN POMP

Indien Collectief Utrecht Oost een hooilandpomp beschikbaar stelt zal de gebruiker hiervoor een aparte overeenkomst ontvangen.

VERGOEDING PER JAAR

€ 2.250,- per hectare op grasland. Op bouwland wordt deze vergoeding gecorrigeerd met het pakket rustperiode op bouwland.