BESCHRIJVING

Een keverbank is een verhoogde strook akkerland begroeid met ruige grassen en kruiden. Deze strook ligt een halve meter hoger dan de omliggende grond en is drie meter breed. Door de verhoogde ligging is een keverbank warmer en droger dan het omringende akkerland, waardoor insecten zoals loopkevers zich er thuis voelen. Insecten kunnen er ook prima overwinteren. Voor akkervogels zoals de patrijs biedt een keverbank warmte, dekking, insecten als voedsel voor kuikens en een veilige plek om te nestelen. Keverbanken bieden de patrijs en andere akkervogels in de lente en zomer voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid. In de herfst en winter vinden ze er dekking. Keverbanken zijn ook nuttig voor natuurlijke plaagbestrijding. In de lente trekken loopkevers en spinnen vanuit de keverbank het naastgelegen gewas in en vreten daar grote aantallen bladluizen, slakken en andere plagen.

AANLEG

 • Een keverbank kan tijdens de late zomermaanden, herfst en winter worden aangelegd. Een goed moment is na de oogst als de grond droog is. Een keverbank blijft lange tijd op dezelfde plek liggen en is 3 meter breed.
 • Het doel is om een rug van ongeveer 70 centimeter hoog en drie meter breed te creëren. Een gangbare manier is om met een zesschaar wentelploeg drie werkgangen van beide zijden naar het midden op te ploegen. Daarna moet de keverbank enkele weken rusten om in te klinken tot ongeveer 50 centimeter.
 • Vervolgens wordt de keverbank ingezaaid met een meerjarig zaadmengsel van grassen en kruiden. Enkele malen vooraf een vals zaaibed bereiden, voorkomt problemen met onkruid later.
 • Een smalle keverbank maakt vogels kwetsbaar voor predatie. Om dit risico te verminderen, moet een keverbank gecombineerd worden met een aansluitend bloemenblok. Daarnaast moet een keverbank midden in een gewas liggen, met minstens 15 meter afstand tot de randen van het perceel. Om vogels die zijn natgeregend weer snel te laten opwarmen, wordt er aan één zijde van de keverbank een strook van drie meter onbegroeid gehouden, dit betreft de braakstrook.

PAKKETVOORWAARDEN

 • Collectief Utrecht Oost bepaalt welk zaaimengsel en welke zaaidichtheid er gebruikt wordt.
 • Op de keverbank zal een ruige, grasachtige begroeiing ontstaan. Bemesting, onkruidbestrijding en andere gewasbescherming zijn ongewenst en alleen mogelijk conform het protocol chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de website van Collectief Utrecht Oost.
 • In het eerste jaar na inzaaien moet de keverbank één of twee maal worden gemaaid (op 10 centimeter hoogte) om niet ingezaaide onkruiden te onderdrukken. Indien nodig kunnen probleemonkruiden pleksgewijs bestreden worden.
 • Wanneer het ingezaaide mengsel goed ontwikkeld is, mag de keverbank niet meer gemaaid worden.
 • De onbegroeide ‘braak’ strook naast de keverbank dient jaarlijks één of twee maal met een frees of eg weer kaal gemaakt te worden.
 • Zo mogelijk kunnen er op de keverbank hier of daar een paar struikjes worden aangeplant. Bijvoorbeeld meidoorn, hondsroos of liguster. Dat geeft vogels dekking en de kans om beschut te broeden.
 • De beheereenheid wordt niet beweid.
 • Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.

VERGOEDING PER JAAR

€ 2.011,84 per hectare