BESCHRIJVING

Bijen zijn van cruciaal belang voor de bestuiving van voedselgewassen. Een bijenlint zorgt voor nectarBijen zijn van cruciaal belang voor de bestuiving van voedselgewassen. Een bijenlint zorgt voor nectaren pollen waar de bijen zich mee voeden. Niet alleen honingbij, wilde bij of hommel maken er gebruikvan ook tal van andere insecten en vlinders trekken naar dergelijks stroken toe.In combinatie met voldoende plek voor bijen om te overwinteren en eitjes te leggen verhoogt eenbijenlint de overlevingskansen van de bij. Ook de eventueel in de buurt aanwezige bloeiende struikenen bomen dragen hieraan bij. Een bijenlint kan op diverse plekken worden aangelegd. Aan de randvan landbouwpercelen, op braakliggende stroken of langs kuilplaten, maar ook overhoekjes op het erfzijn uitermate geschikt.

PAKKETVOORWAARDEN

Een bijenlint bestaat uit een mengsel van een- en meerjarige bloeiende soorten, dit mengselwordt verstrekt door het collectief.

Het lint wordt voor 15 mei ingezaaid, tot 1 maart van het jaar erop vinden er geenwerkzaamheden plaats in het bijenlint.

Het lint wordt jaarlijks opnieuw bewerkt en ingezaaid.

Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs toegestaan bij probleemonkruiden, en opmaximaal 10% van het bijenlint.

Bemesting is niet toegestaan.

Wanneer het lint grenst aan grond waar ook vee loopt, dan moet het lint uitgerasterd worden.

Deelnemer draagt zelf zorg voor een correcte voorbewerking van de grond en het inzaaien vanhet mengsel. Wanner het lint langs landbouwgrond ligt en minimaal 3 meter breed is kan hetinzaaien ook door het collectief geregeld worden. De kosten hiervoor worden in rekeninggebracht bij de deelnemer.

BEHEERVERGOEDING

Zaaizaad