BESCHRIJVING

Collectief Utrecht Oost zet het pakket legselbeheer in om de kievit te beschermen op bouwland. Het legsel en de onmiddellijke omgeving worden hierbij beschermd tegen landbouwkundige werkzaamheden. Door het ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Tevens wordt de kans op predatie verkleind daar de nesten niet meer daadwerkelijk opgezocht en gemarkeerd hoeven te worden, monitoring gebeurt vanaf een afstand.
Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, daarom wordt gestreefd naar een combinatie met een kruidenrijke rand. Het perceel wordt buiten de rustperiode normaal agrarisch gebruikt.

PAKKETTEN

 b. Rustperiode op bouwland 

VERGOEDING PER JAAR

 b. Rustperiode op bouwland tot en met 15 mei € 351,51 per hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Er wordt een rustperiode in acht genomen van minimaal 15 april tot en met 15 mei [1];
  • In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats [2].

 AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 15 mei. Als eerder dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn geconstateerd. In deze periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen, ploegen en eggen;
  • Op bouwland met zeer zwaar vanggewas wordt het vanggewas éénmalig onder gewerkt voordat de eerste broedparen zijn waargenomen;
  • Wanneer het weer dit toelaat, kan voor het broedseizoen ruige mest worden uitgereden. Hiervoor geldt een extra vergoeding.

MELDEN

Alleen op bouwland kan voorafgaand aan het broedseizoen het pakket legselbeheer worden afgesloten. Dit kan alleen op plekken waarvan bekend is dat er altijd veel kieviten broeden en waar vrijwillige weidevogelbeschermers actief zijn. Vanaf begin maart monitoren de vrijwilligers de percelen. Zodra het eerste nest is waargenomen wordt hier door de vrijwilligers melding van gemaakt bij u en bij het collectief. U mag vanaf dat moment het land niet meer bewerken tot en met 15 mei. Vrijwillige weidevogelbeschermers zullen gedurende deze periode uw perceel wekelijks monitoren en maken aan het eind van de periode wanneer er nog nesten aanwezig zijn afspraken met u om ook deze broedsels zo goed mogelijk te beschermen. U hoeft zelf geen melding bij ons te doen.