BESCHRIJVING

Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar doorgeschoten is en niet meer als hakhout wordt beheerd. Dergelijke bosjes komen in veel gebieden in Nederland voor. Bosjes zijn - zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden - van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor vogels als geelgors (gebruikt de bomen als zangplek), grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil, zoogdieren en vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude bomen aanwezig zijn. Belangrijk is dat nesten van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat die gebruikt worden door bijvoorbeeld ransuil.

PAKKETTEN

 a. Bosje
 b. Bossingel en bosje jaarlijks beheer

VERGOEDING PER JAAR

 a. Bosje    
 b. Bossingel en bosje jaarlijks beheer    

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van snoei en/of afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en voor 15 maart [22];
 • Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden gelegd [28];
 • Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • De beheereenheid wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen;
 • Minimaal 20% van het bosje (de randen) wordt als hakhout beheer met een cyclus van eens in de 6 tot 25 jaar, de rest van het bosje wordt eventueel gedund;
 • Een bosje is minimaal 0,1 en maximaal 1,0 ha groot;
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in de beheereenheid worden verwerkt voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
 • Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Het bosje mag geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer: snoeien en/of afzetten. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Meld bij dit pakket altijd het percentage van de beheereenheid dat is afgezet en/of gesnoeid bijvoorbeeld 20% afgezet en 30% gesnoeid. Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwijderd. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.