BESCHRIJVING

Boeren hebben al eeuwenlang behoefte aan hout voor allerlei doeleinden. Het kan hierbij gaan om brandhout, staken voor de groentetuin of hout voor gereedschapsstelen. Dit soort bosjes wordt in de volksmond ook wel geriefhoutbosjes genoemd. Dergelijke bosjes worden van oudsher als hakhout beheerd. Hakhoutbosjes zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor vogelsoorten als ransuil, torenvalk, grote lijster, zomertortel en roek, en zoogdieren zoals bunzing. Het is belangrijk dat nesten van zwarte kraai en ekster ongestoord aanwezig zijn in het gebied, omdat die gebruikt worden door bijvoorbeeld torenvalk en ransuil. Aanwezigheid van overstaanders verhoogt de ecologische waarde.

PAKKETTEN

 a. Droog hakhoutbosje (zomereik, wintereik, berk en/of haagbeuk dominant)
 b. Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant)

VERGOEDING PER JAAR

 a. Hakhoutbosje droog € 661,40   per hectare per jaar
 b. Hakhoutbosje vochtig en nat € 1.226,18   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van afzetten vindt plaats in de periode na 1 oktober en voor 15 maart [22];
 • Snoeiafval mag in de beheereenheid op rillen worden gelegd [28];
 • Overig snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • De beheereenheid wordt periodiek afgezet in de periode na 1 oktober en voor 15 maart, overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
 • Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6-25 jaar;
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in de beheereenheid worden verwerkt voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Het hakhoutbosje mag geen schade ondervinden door beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen);
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid.

MELDEN

Voor deze pakketten geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Meld bij dit pakket altijd het percentage van de beheereenheid dat is afgezet bijvoorbeeld 20% afgezet. Zorg dat wanneer u de melding doet het snoeiafval op rillen is gelegd en/of verwijderd. Meld minimaal één keer uitgevoerd beheer binnen de contractperiode.