BESCHRIJVING

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels zoals geelgors, veldleeuwerik, groenling, keep en kneu. Niet geoogste zaden dienen voor hen als voedsel.

PAKKETTEN

a. Wintervoedselakker vanaf 15 mei tot 1 maart 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Wintervoedselakker op klei € 2.529,37   per hectare per jaar
 a. Wintervoedselakker op zand € 2.011,84   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 mei tot 1 maart [1];
  • Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat vanaf 15 mei tot 1 maart uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen [9].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
  • De beheereenheid wordt niet beweid;
  • Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode;
  • Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op hetzelfde perceel worden geteeld. Men dient op een ander perceel verder te gaan;
  • De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid, voor zover het zomergraan of bladrammenas betreft;
  • Chemische onkruidbestrijding is uitsluitend mogelijk conform het protocol chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer.

AANVULLENDE INFORMATIE

In het informatieblad Akkerranden en Wintervoedselakker vindt u informatie over de verschillende beheervormen, het inzaaien en het beheer.

MELDEN

Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden gedaan.