BESCHRIJVING

Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland voor langs waterlopen. Natuurvriendelijke oevers zijn door de mens aangebracht in de vorm van een plas- of dras berm of een flauw talud langs een bestaande waterloop. De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte ruigten en natte graslanden. Natuurlijke oevers zijn van groot belang voor de biodiversiteit door hun functie als belangrijk onderdeel van het leefgebied van soorten als bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad.

PAKKETTEN

 a. Natuurvriendelijke oever 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Natuurvriendelijke oever € 0,52   per strekkende meter per jaar

BEHEEREISEN

  • Minimaal 25% van de beheereenheid wordt in de periode vanaf 16 juli tot 1 maart geschoond en/of gemaaid [23];
  • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
  • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm van plas- of drasberm of flauw talud (minimaal 1:3) met een begroeiing van inheemse planten;
  • De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geschoond en/of gemaaid;
  • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel;
  • Er mogen geen meststoffen in de beheereenheid worden gebruikt;
  • De beheereenheid wordt niet beweid.

MELDEN

Wanneer het beheer in de vorm van schonen en/of maaien aan de oever heeft plaatst gevonden en het snoei- en/of maaiafval is verwijderd moet dit binnen 7 werkdagen bij het collectief worden gemeld. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website. Het geniet de voorkeur een natuurvriendelijk oever gefaseerd te beheren en niet meer dan 75% in één keer
te schonen of te maaien. Geef bij het doorgeven van de beheermelding altijd het geschoonde of gemaaide percentage of het aantal meters door, bijvoorbeeld 50% of 100 m.